Завдання. 1. У період меж сесіямиВсекитайських зборів народних представників

1. У період меж сесіямиВсекитайських зборів народних представників

Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників одноголосно прийняв поправки до ст. 49 Конституції КНР щодо планування народжуваності. Всекитайські збори народних представників, зібравшись на сесію, скасували ці поправки, схвалені Постійним комітетом.

Чи належить до компетенції Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників вирішення зазначеного питання? Який порядок внесення змін і доповнень Основного Закону, передбачений Конституцією КНР?

2. Голова КНР скликав пленарне засідання Постійного бюро Державної ради, на якому виконав функції голови. На цьому засіданні Постійне бюро Державної ради затвердило проект бюджету на поточний рік.

Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії Голови КНР вимогам Конституції КНР? Розгляньте конституційний статус Голови КНР і Державної ради.

3.Палата представників парламенту Японії на своєму засіданні, на якому були присутні менше половини його членів, прийняла законопроект, який в подальшому не був підтриманий Палатою радників. Палата представників проголосувала за цей законопроект вдруге більшістю голосів від конституційного складу і направила його на промульгацію Імператору Японії.

Проаналізуйте ситуацію. Який порядок прийняття законопроектів та чи може бути подолане вето верхньої палати Парламенту Японії? Вирішить, чи набуде чинності прийнятий законопроект?Назвіть правові наслідки промугальції Імператором законів прийнятих Парламентом.

4. Палата радників Парламенту Японії виступила з ініціативою щодо внесення змін до Конституції. Зазначене рішення було підтримано більшістю голосів на спільному засіданні палат Парламенту та Кабінету міністрів Японії. Після прийняття одразу ж було прийняте рішення про призначення загальнонаціонального референдуму для затвердження поправок. Втім незадоволена частина депутатів нижньої палати звернулася до Верховного Суду з питанням про невідповідність зазначеної процедури Конституції Японії.

Вирішить спір. Чи була порушена процедура внесення поправок до Конституції? Охарактеризуйте Конституцію Японії за способом внесення до неї змін.

Н о р м а т и в н і а к т и т а л і т е р а т у р а

Анисимцев Н.В. Конституционные проблемы современной Японии // Право и политика. – 2001. – № 2. – С. 62-71.

Железняк О.Н. Судебная система Японии // Право и політика. – 2004. –№ 4. – С. 75-82.

Коломієць Ю.М. Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії: Навч.посіб. / Ю.М.Коломієць – Х. : Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. – 104 с.

Конституція КНР // Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / За заг. ред. В.О. Серьогіна. – Харків: Вид-во «Фінн», 2009. – С. 260 – 278.Конституція Японії // Конституції зарубіжних країн: навч. посіб. / За заг. ред. В.О. Серьогіна. – Харків: Вид-во «Фінн», 2009. – С. 292-300.

Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 256 – 258.

Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / М.С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та ін.; За заг.ред. В.О. Ріяки. – 2-е вид., допов. і перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – С. 479 – 493.

Маєвська А. А. Права людини в Китайській Народній Республіці: конституційно-правовий аналіз // Проблеми законності. Вип. 99. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій; ред.кол. А. П. Гетьман [та ін.], 2008. – С. 205-211.

Основы государственного строя КНР // Ильин Ю.Д. Государственное (конституционное) право зарубежных стран: курс лекций. – М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. – С. 329 – 354.

Петрів І. Конституційні принципи в сфері забезпечення національної безпеки Японії // Право України. – 2000. – № 7. – С. 114-116.

Судова система Японії // [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://law.vl.ru/analit/show_atr.php?id=797&pub_name

Титаренко О. Аналіз реалізації концепції електронного уряду в Японії // Актуальні проблеми державного управління. Вип. 4 (26). – Д.: ДРІДУ НАДУ. – 2006. – С. 99-105.

Т е м а 10. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ

О с н о в н і п и т а н н я

1. Конституція Ізраїлю та Конституція Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ).

2. Конституційно-правовий статус людини та громадянина в Ізраїлі та ОАЕ.

3. Вищі органи державної влади Ізраїлю та ОАЕ.

4. Конституційні засади відносин Союзу й Еміратів. Місцеві органи влади ОАЕ.


7164574616368532.html
7164607380079283.html
    PR.RU™