Дұрыс жауаптары: А,В,С

Пәні: Психологияны оқыту әдістемесі

Деңгей

200 сурақ

Дұрыс жауаптары: А,В,С

1. $ Оқу әрекеттері қандай бөлімдерден тұрады?

A) қажеттілік,

B) міндет

C) мотив, әрекет, операциялар

D) синестезия

E) өзін-өзі бақылау

2. $ Мұғалімнің аудиториямен эмоционалды- мәнерлі, сөзсіз қарым-қатынас жасау шаралары:

A) ым-ишара, қимыл,

B) интонация, қарқын пауза,

C) ритм, қатты дауыс

D) сөз, тіл мәдениеті, қатты дауыс, қимыл,интонация, ритм

E) мәнерлі сөйлеу, тіл мәдениеті, қарқын пауза, қатты дауыс

F) күлу, залды меңгеру шеберлігі, ым-ишара, қатты дауыспен сөйлеу

3. $ Логикалық дәлелдеу қандай бөліктерден тұрады?

A) тезис,

B) демонстрация,

C) дәлелдер

D) ұғым, пікір, ой қорытындысы

E) талдау, біріктіру, жалпылау

F) индукция, дедукция

G) проблемалық

4. $ Студенттің өзіндік жұмыстарының түрлері

A) эссе

B) глоссарий

C) топтық жоба

D) колоквиум

E) аудиториялық жұмыс

F) лаброториялық сабақ

G) Емтихан

H) Сынақ түрі

5. $ Дамытып оқыту теориясын кім жасады?

A) В.В. Давыдов

B) Эльконин Д.Б.

C) Н.А. Менчинская

D) П.Я. Гальперин,

E) Н.Ф. Талызин

6. $ Білімдер мен іскерліктерді алу көзі бойынша оқыту әдістерінің жіктелуі

A) Сөздік әдістер

B) Көрнекілік әдістер

C) Практикалық әдістер

D) Лаброториялық сабақ

E) Емтихан

F) Сынақ

7. $ «Әдіс» термині гректің «methodos» сөзінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді

A) Мақсатқа жету тәсілі

B) Күтілетін нәтижеге жету тәсілі

C) Практикалық әдістер

D) бағдарламаланған оқыту әдісі

E) мәселелік оқыту әдістері

F) интерактивті оқыту әдістері

G) емтихан

8. $ В.Я.Ляудистің әдістер тобының жіктелу түрлері

A) бағдарламаланған оқыту әдісі

B) мәселелік оқыту әдістері

C) интерактивті оқыту әдістері

D) әңгімелеу

E) түсіндіру

F) емтихан

G) практикалық әдісH) Күтілетін нәтижеге жету әдісі

9. $ Дәстүрлі түсінік бойынша оқыту әдістері

A) бұл оқушыларға білім беру тәсілі

B) оқушыларға іскерліктерді беру тәсілі

C) дайын материалдарды жаттау

D) әңгімелеу

E) түсіндіру

10. $Психологияны оқытуда сөздік әдістердің түрлері

A) әңгімелеу

B) түсіндіру

C) пікірталас

D) бағдарламаланған оқыту әдісі

E) мәселелік оқыту әдістері

F) интерактивті оқыту әдістері

11. $ Студенттердің жазбаша материалдары мен жұмысы анағұрлым тиімді болу үшін қолдануға болатын арнайы тәсілдер

A) конспектілеу

B) тезис құру

C) аннотациялау

D) иллюстрация

E) көрсету

F) бақылау, эксперимент

G) тест

12. $ Психологияны оқытудың көрнекілік әдістері

A) иллюстрация

B) көрсету

C) бақылау, эксперимент

D) заттық

E) сөздік

F) әңгіме

G) тест

H) топтық пікірталас

13. $ Көрнекіліктің негізгі 3 түрін ата

A) заттық

B) сөздік

C) суреттік

D) лабораториялық жұмыс

E) топтық пікірталас

14. $ Психологияны оқытудағы практикалық әдістер

A) лабораториялық жұмыс

B) топтық пікірталас

C) дидактикалық және іскерлік ойындар

D) түсіндірмелі-иллюстративті

E) репродуктивті

F) мәселелік және ішінара-ізденістік, зерттеушілік

15. $ Психология сабақтарындағы студенттер мен оқушылардың танымдық іс-әрекет сипаттамасының М.Н.Спайкин және И.Я.Лернер ұсынған әдістер жіктемесі

A) түсіндірмелі-иллюстративті

B) репродуктивті

C) мәселелік және ішінара-ізденістік, зерттеушілік

D) оқытушы дайын ақпаратты студенттерге хабарлайды, ал студенттер оны қабылдайдыE) оқытушы дайын ақпаратты студенттерге хабарлайды, ал студенттер оны түсінеді

F) оқытушы дайын ақпаратты студенттерге хабарлайды, ал студенттер оны есінде қалдырады

G) әдетте бұл әдісті психология пәнінен семинар және практикалық сабақтарда қолданылады

16. $ Түсіндірмелі-иллюстративті әдістің мәні

A) оқытушы дайын ақпаратты студенттерге хабарлайды, ал студенттер оны қабылдайды

B) оқытушы дайын ақпаратты студенттерге хабарлайды, ал студенттер оны түсінеді

C) оқытушы дайын ақпаратты студенттерге хабарлайды, ал студенттер оны есінде қалдырады

D) оқытушының студентке белгілі бір оқу әрекетін қайталауды ұсынуы

E) студент оқытушы көрсеткен үлгі бойынша әрекетті орындайды, сөйтіп ол іскерлік пен дағдыны игереді

F) әдетте бұл әдісті психология пәнінен семинар және практикалық сабақтарда қолданылады

G) студенттердің білімді шығармашылықпен қолдануын көздейді

H) Репродуктивті

17. $. Репродуктивті әдіс –

A) оқытушының студентке белгілі бір оқу әрекетін қайталауды ұсынуы

B) студент оқытушы көрсеткен үлгі бойынша әрекетті орындайды, сөйтіп ол іскерлік пен дағдыны игереді

C) әдетте бұл әдісті психология пәнінен семинар және практикалық сабақтарда қолданылады

D) оқытушы дайын ақпаратты студенттерге хабарлайды, ал студенттер оны қабылдайды

E) оқытушы дайын ақпаратты студенттерге хабарлайды, ал студенттер оны түсінеді

18.$ Зерттеушілік әдіс-

A) студенттердің білімді шығармашылықпен қолдануын көздейді.

B) өз бетінше ғылыми зерттеушілік жұмыс тәжірибесі қалыптасады

C) студенттердің курстық және дипломдық жұмыстарды орындауы кезінде қолданылады

D) түсіндірмелі-иллюстративті

E) репродуктивті

F) мәселелік және ішінара-ізденістік, зерттеушілік

19. $ Интерактивті оқытуға келесідей әдістер жатады:

A) Эвристикалық әңгіме, пікірталас

B) Ой шабуылы,дөңгелек үстел

C) практикалық жұмыстар жарысыжәне оларды талдау

D) түсіндірмелі-иллюстративті

E) репродуктивті

F) мәселелік және ішінара-ізденістік, зерттеушілік

G) суреттік

20. $ Іскерлік ойын әдісі –.

A) мамандарды басқару және әрекет жасауға үйрететін әдіс.

B) студентті нақты жағдайда қатысушы кісі ролінде айқын және пәнді ойларға мәжбүр еткізіп, елеулі нәтижелерге жету деген саналы мақсатта болуға қою

C) оқушының зейінін сезімталдандырады, ойлауды мақсатқа бейімді қылып меңгеруді жақсартуға себеп болады

D) түсіндірмелі-иллюстративті

E) репродуктивті

F) мәселелік және ішінара-ізденістік, зерттеушілік

G) суреттік

H) бейнелеу

21. $ Психология пәнінің әдіснамасын зерттеумен айналысушы ғалымдардың пікіріне қарағанда (Б.Ц.Бадмаев, В.К.Боярчук, В.Е.Гинецинский, В.Я.Ляудис, В.Н.Карандашев, Е.А.Климов, К.Н.Корнилов, Т.В.Наумова, А.А.Немцов, З.М.Панибратцева т.б.) психологияның пәндік және іс-әрекеттік мақсатына келесі мақсаттар кіреді:

A) жаңа психологиялық білімдерді қарастыру

B) психологиялық білімдерді тәжірибелік мәселелерді шешуге қолдану

C) психологиялық білімді беру және тарату

D) түсіндірмелі-иллюстративті

E) репродуктивті

22.$ Психологияны оқыту әдістемесіндегі психологияны оқытуды жетілдірудің бағыттары

A) психологияны оқытуда белсенді әдістерді пайдалану

B) психология пәнінің мазмұнына өзгерістер енгізу, яғни ғылыми-теориялық мәселелерге өмірлік тәжірибелер призмасы арқылы қарау

C) психологиялық теорияларды жеке адамдық міндеттерді шешуде пай­далану деңгейінде түсінуге қол жеткізу

D) түсіндірмелі-иллюстративті

E) репродуктивті

F) мәселелік және ішінара-ізденістік, зерттеушілік

23. $ Психологияны оқытудың басты мақсатттары -

A) Студенттердің психологиялық ойлау икемділіктерін қалыптастыру

B) Алған психологиялық білімдерін түрлі психикалық фактілер мен құбылыстарды ғылыми негізде түсіндіре білу

C) адамның тұлғалық дамуына аса қажетті психикалық өзгерістерге ықпал етуде қолдана алуға үйрету

D) бағдарламаланған оқыту әдісі

E) мәселелік оқыту әдістері

F) интерактивті оқыту әдістері

G) емтихан

24. $ Сын тұрғысынан ойлау технологиясы

A) Белгілі бір идеяны қабылдай отырып, ойын қарсы қоя салыстыру

B) Ойын жүйелілікпен пайдалану

C) Оқушының ой шыңдатып, кез-келген мәселеге сын көзбен қарауы.

D) бағдарламаланған оқыту әдісі

E) оқыту әдістері

F) интерактивті оқыту әдістері

G) емтихан

H) тест

25. $ Лекцияны оқу процесінде пайдаланудың кемшіліктері

A) Лекция басқаның пікірін пасивті қабылдауға үйренеді

B) Өз бетімен ойлануды тежейді

C) Лекция өз бетімен оқуға қажетілікті төмендетеді

D) лектордың аудиториямен творчестволық бірлесуі, өзара бірігуі, эмоционалдық әсерлесу

E) жалпы түрде білім негізін алудың өте үнемді тәсілі

26. $ Лекциядан бас тарту

A) Студенттердің дайындығының ғылыми деңгейін төмендетеді

B) Жүйелілікті бұзады

C) Семестр бойы бірқалыпты жұмыс тәртібін бұзады

D) лектордың аудиториямен творчестволық бірлесуі, өзара бірігуі, эмоционалдық әсерлесу

E) жалпы түрде білім негізін алудың өте үнемді тәсілі

F) ойлау іс-әрекетінің белсенділігін арттырады

27. $ Лекцияның артықшылықтары

A) лектордың аудиториямен творчестволық бірлесуі, өзара бірігуі, эмоционалдық әсерлесу

B) жалпы түрде білім негізін алудың өте үнемді тәсілі

C) ойлау іс-әрекетінің белсенділігін арттырады

D) Лекция басқаның пікірін пасивті қабылдауға үйренеді

E) Өз бетімен ойлануды тежейді

F) Лекция өз бетімен оқуға қажетілікті төмендетеді

G) Аудиторияда іші пысады

28. $ Мінездегі “негативизм” ұғымының мәнін анықта:

A) қыңырлық, ,

B) ұстамсыздық

C) қырсықтық

D) тәртіптілік

E) талаптану деңгейі

F) дербестілік

G) дербестілік

H) жинақылық

29. $ Инновация ұғымы

A) “жаңа”

B) “жаңалық енгізу”,

C) “өзгеріс”

D) ескіру

E) дәстүрлі

30. $ Инновациялық үрдіске түскен ұжым даму барысының бірнеше кезеңін бастан кешірді:

A) жалтақтап күдіктену

B) даңғазашылдық

C) тұрақтану, ынтымақтастық қалыптасу

D) тәртіптілік

E) талаптану деңгейі

F) дербестілік

31. $ Оқу пәнінің дидактикалық өңделу дәрежесі түрлі болуы мүмкін. Жекелеп айтқанда сабақтың ...... болуы мүмкін.

A) нақты бағдарламасы және тапсырмалары

B) көрнекі материалдары

C) бақылау сұрақтары

D) тәртіптілік

E) талаптану деңгейі

F) дербестілік

G) дербестілік

32. $ Орта және жоғары оқу орнында психологияны оқытудың міндеттері:

A) Болашақ мұғалімдер ретінде орта және жоғары оқу орны оқушыларында дүниетаным мен тұлғаның жоғары моральдық қасиеттерін қалыптастыру;

B) Орта және жоғары оқу орны оқушыларында кәсіби бағыттылықты тәрбиелеу, яғни мұғалімдік қызметке қызығушылық, балаларға деген сүйіспеншілік, баланы зерттеуге талпыну, оның психикасымен ерекшеліктерін тануға талпыну;

C) Оқушылардың психологиядан алған теориялық білімін практикада қолдана білу іскерлігін, оқу – тәрбие жұмысына баланың жеке басының қалыптасу процесіне бақылау жүргізе білу, бақылау нәтижесін талдай және жалпылай білу іскерлігін дамыту, солардың негізінде баланың психикалық ерекшеліктерінің пайда болуы, даму себебі туралы қорытынды жасауға үйрету;

D) бұл оқу сабақтарын ұйымдастырудағы жетекші идеяларды талқылау

E) ғылыми негізделген ұсыныстар жасау

F) оқыту процесін реттейтін ережелер, нормаларды қарастыру


7161338216943425.html
7161376763294926.html
    PR.RU™