Загальні відомості про скріплену теплоізоляцію.

Вступ

Однiєю з вагомих характеристик житла в процесi експлуатацї будинку є теплопровiднiсть будiвельних конструкцiй та iнженерних комунiкацiй.

Чим нижча теплопровiднiсть матерiалiв, тим лiпша якiсть iзоляцiї будiвлi, що iстотно впливає на зменшення споживання теплоенргiї у свою чергу, це знижує забруднення навколишнього середовища викидами у повітря діоксину вуглецю, який утворюється внаслiдок згоряння палива, для вироблення тепло енергії і частково спричинює парниковий ефект.

Усе це потребує вжити кардинальних заходiв щодо пiдвищення теплоiзоляцiйної здатностi конструкцiї будiвлi. Одним iз найефективнiших вирiшень цiеї проблеми є додаткове утеплення стiн за методом скрiпленої теплоiзоляцiї, який полягає у прикрiпленнi спецiальним клеєм теплоiзоляцiйних плит до поверхнi фасаду, захистi їхньої поверхнi полімер цементними композицiями, армованими склосiткою, i нанесеннi шару декоративної штукатурки.

Ефективнiсть цього методу визначаеться такими перевагами:

-значне пiдвищення теплоiзоляцiйної здатностi стiн i усунення мiсткiв холоду;

-повне оновлення фасаду та збереження його архiтектурних форм;

- можливiсть вирiвнювання стiн у площинi;

- зручнiсть укладання теплоiзоляцiйних плит на будь-якi архiтектурнi елементи фасаду.

Однак не тiльки позитивнi якостi має влаштування додаткової скрiпленої теплоiзоляції. Гiгiенiчнiсть, пожежобезпечнiсть конструкцiй, поглинання шуму теплоiзоляцiйними матерiалами, створення умов i затишку — ось

неповний перелiк переваг будинків iз застосуванням згаданого методу утеплення стiн.

Найбiльш поширенi в будiвництвi системи утеплення стін (мал. 1.1) та (мал. 1.2) за методом скріпленої теплоiзоляцii — це системи, теплоiзоляцiйним матеріалів у яких с пiнополiстирол i мiнераловатнi плити. Обидвi цi системи включають низку сумiшуваних мiж собою матеріалів Сегеsit:

мал.1.1

Мал.1.2

Таке значне зниження витрат на опалення в наслiдок радикального обмеження витрат тепла крiзь стiни будинкiв.

Коли всерединi будинку з неутепленими стiнами температура повiтря становить +20 С , а зовнi стоїть мороз

—10 °С, то температура внутрiшньої поверхнi стiни буде +10 °С, тобто вона значно нижча за температуру, що встановилася в приміщені . Це зумовлює вiдчутне не приємне переміщення холодного повітря по примiщенню, а витрата енергii, потрiбно для пiдтримання високої температури в примiщеннi, значно збiльшується. Якщо ж стiни утепленi, такi явища вiдсутнi, а рiзниця температури повiтря в примiщеннi i поверхнi стiни незначна. В утепленiй стiнi рiзкий спад температури вiдбувається в межах теплоiзоляцiйної плити. Це й обумовило вибір дипломної роботи «Виконання скріпленої теплоізоляції».Загальні відомості про скріплену теплоізоляцію.

Системи утеплення подiляють на типи i підтипи залежно вiд виду теплоiзодацiйного матерiалу i декоративної штукатурки. Однак послiдовнiсть виконання робiт i технологiя для кожного типу i пiдтипу не рiзняться i включають такi робот :

· пiдготовка поверхонь зовнiшнiх огороджувальних конструкцiй до виконання робiт з утеплення;

· прикрiплення перфорованих цокольних профiлiв до нижньої частини будинку по його периметру;

· ґрунтування поверхнi зовнiшнiх огороджувальних конструкцiй ґрунтувальною композицiсю;

· приготування клейово розчинової сумiшi iз сухої сумiшi i води;

· нанесения клейової розчинової сумiшi на поверхню плит утеплювача i приклеювання її до поверхнi огороджувальних конструкцiй;

· заповнення ущiльнювальним матерiалом мiсць прилягання плит утеплювача до вiконних i дверних рам, а також місць з’єднання плит утеплювача з карнизною плитою;

· влаштування деформацiйних швiв у теплоiзоляцiйному покритгi;

· закрiплення плит утеплювача на огороджувальпих конструкцiях за допомогою сполучних елементiв (дюбелiв, гвинтiв iз гайками i шайбами);

· приготування гідрозахисної розчiннової сумiшi iз сухої сумiшi i води, нанесення її на поверхню утеплювача;

· зміцнення системи за допомогою перфорованих кутиків по торцях першого поверху, а також по периметру віконних прорізів будинку;

· приклеювання склосiтки по усьому фасаду будинку;

· нанесения другого шару гiдрозахисної розчинової сумiшi;

· огрунтування поверхнi гiдрозахисного розчину i композицiєю;

· приготування декоративних штукатурних композицiй iз сухої сумiшi i води; + нанесения декоративного шару на поверхню фасаду;

· закрiплення в нижнiх частинах вiконних прорiзiв металевих козирькiв;

· улаштування навiсiв iз гiдроiзоляцiею, з’єднаних iз дахом;

· фарбування фасаду будинку фарбами або гідрофобними композиціями.

Роботи виконують, якщо проектом передбачено додаткове фарбування чи гiдрофобiзацiя декоративної полiмерцементної штукатурки.3.Інстументи обладнання та пристрої для виконання скріпленої теплоізоляції на (таб.3.1) та (таб.3.2)

таб. 3.1


7161297251010154.html
7161312265967044.html
    PR.RU™